آشنایی با مدرسه ترانه زندگی

 سابقه 22 ساله در مدیریت مدرسه در آموزش و پرورش و برخورد هر روزه با کودکان و نوجوانانی که بعضاً در گیر اختلالات ناخواسته اما قابل درمان بودند و سالها فعالیت در مرکز مشاوره و روانشناسی و دیدن تاثیر مثبت مداخله زودهنگام علی الخصوص در دوره کودکی،  ما را به سمت تاسیس مرکزی فراگیر سوق داد. مرکزی که در آن بتوانیم با مشاهده و مداخله به درمان اختلالات عصبی - رشدی کودکان بپردازیم و با توجه به همت و خواست جمعی گروهی از زبده ترین اساتید ، پژوهشگران و درمانگران این حوزه مرکز ترانه زندگی در سال 1398 متولد شد.

مدیر مجموعه ترانه زندگی: خانم نادیا بیچرانلو