مرکز نگهداری

در این قسمت جهت رفاه حال خانواده ها فضایی جهت نگهداری از کودکان دارای نیاز خاص همراه با نیروهای کارآزموده در نظر شده است. در بخش نگهداری ما دو بخش اتقاق قصه‌ واتاق بازی وجود دارد و نیروهای کارآزموده ما با توجه به علاقه فرزندان شما کودکتان را در یکی از دوبخش فوق قرار داده ودر کنار نگهداری از کودکتان فضایی دلنشیین را برای وی ایجاد میکنند. در اتاق بازی کودکان می توانند به فعالیت های تفریحی مشغول شوند و درصورتی که کودک شما نیاز به استراحت بیشتی داشته باشد به اتاق قصه خواهد رفت و محیطی آرام را تجربه میکند.

در این قسمت جهت رفاه حال خانواده ها فضایی جهت نگهداری از کودکان دارای نیاز خاص همراه با نیروهای کارآزموده در نظر شده است. در بخش نگهداری ما دو بخش اتقاق قصه‌ واتاق بازی وجود دارد و نیروهای کارآزموده ما با توجه به علاقه فرزندان شما کودکتان را در یکی از دوبخش فوق قرار داده ودر کنار نگهداری از کودکتان فضایی دلنشیین را برای وی ایجاد میکنند. در اتاق بازی کودکان می توانند به فعالیت های تفریحی مشغول شوند و درصورتی که کودک شما نیاز به استراحت بیشتی داشته باشد به اتاق قصه خواهد رفت و محیطی آرام را تجربه میکند.