رویداد اول

رویداد اول

بسیاری از بزرگسالان در طیف اوتیسم تحمل موقعیتهای اجتماعی را دشوار می دانند. ملاقات با یک فرد جدید می تواند بسیار سخت باشد ، صدایی متفاوت ، بوی متفاوت و محرک ، تصویری متفاوت  در واقع مشکلات آن ها در روابط اجتماعی صرفا خود ارتباط نیست ، بلکه مشکل اصلی کل مراحل پردازش حسی است.